WWR


Wczesne wspomaganie rozwoju

W lutym 2016r. w naszym przedszkolu powstał Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W zespole pracują logopeda, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju ma na celu:

pobudzanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności:
a) z uszkodzonym wzrokiem;

b) z uszkodzonym słuchem;
c) z niepełnosprawnością ruchowa;
d) z niepełnosprawnością umysłową;
e) z autyzmem;
f) z zaburzeniami zachowania;
g) wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych;
h) z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem.

 

Dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania zawierający ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze: percepcję (wzrokową, słuchową), koordynację wzrokowo-ruchową, rozwój emocjonalny oraz umiejętności społeczne, motorykę małą i dużą.

Podczas zajęć zwraca się uwagę na kształtowanie poczucia tożsamości
i podmiotowości, a także poczucia sprawczości.

Metody pracy:

 • Integracja Sensoryczna;
 • Integracja Bilateralna®;
 • Terapia Ręki;
 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne;
 • metoda P.Dennisona;
 • metoda symultaniczno-sekwencyjna J.Cieszyńskiej;
 • Sound Foundation for Babies – program edukacyjny dla dzieci z wadą słuchu;
 • MNRI®Terapia Neurotaktylna wg dr S.Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg dr S.Masgutowej.

Ważnym elementem jest współpraca z rodzicami i rodziną dziecka. Pomoc w stosunku do rodziców może dotyczyć:

 • wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka;
 • rozpoznawania zachowań dziecka i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji;
 • instruktażu i poradnictwa w zakresie działań terapeutycznych;
 • informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i zabawki.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka na zajęcia Zespołu Wczesnego Wspomagania:

 1. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 2. wniosek rodzica/prawnego opiekuna skierowany do dyrektora Publicznego Przedszkola w Kobiernicach o objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania;
 3. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej.