Terapeuta SI

mgr Karina Gibas

Poniedziałek – 8.00 – 13.30
Wtorek – 8.00 – 13.30
Środa – 8.00 – 13.30

In­te­­gra­­cja se­n­so­­ry­cz­na to zdo­l­ność dzie­c­ka do od­czu­­wa­­nia, ro­­zu­­mie­­nia i or­ga­­ni­­zo­­wa­­nia in­­fo­r­ma­­cji do­­sta­r­cza­­nych przez zmy­­sły z oto­­cze­­nia oraz z wła­­sne­­go or­ga­­ni­­zmu. In­­te­­gra­­cja se­n­so­­ry­cz­na po­­zwa­­la se­­gre­­go­­wać, po­­rzą­d­ko­­wać i skła­­dać ra­­zem po­­je­­dy­n­cze bo­dź­ce w pe­ł­ne fun­k­cje mó­­zgu. Gdy fun­k­cje te są zró­w­no­­wa­­żo­­ne, mo­­to­­ry­­ka cia­­ła ła­­two do­­sto­­so­­wu­­je się do oto­­cze­­nia, umysł ła­­two przy­­swa­­ja in­­fo­r­ma­­cje, a „do­­bre” za­­cho­­wa­­nie po­­ja­­wia się w spo­­sób na­­tu­­ra­l­ny.

In­te­­gra­­cja se­n­so­­ry­cz­na wpły­­wa ta­k­że na roz­­wój dzie­c­ka, zdo­l­no­­­ści do na­­u­ki i sa­­mo­­o­ce­­nę. Te­ra­peu­ta In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej pod­czas za­jęć stwa­rza dziec­ku wa­run­ki oraz pro­wa­dzi je pod­czas te­ra­pii tak, aby do­szło do in­­te­­gra­­cji zmy­­słów oraz utwo­­rze­­nia wła­­­ści­­wej re­­a­k­cji ukła­­du ne­r­wo­­we­­go na bodź­ce. Za­­bu­­rze­­nia in­­te­­gra­­cji se­n­so­­ry­cz­nej ob­ja­­wia­­ją się tru­d­no­­­ścia­­mi w od­bie­­ra­­niu, ana­­li­­zie i in­­te­r­pre­­ta­­cji bo­dź­ców do­­cie­­ra­­ją­­cych do czło­­wie­­ka. Tru­d­no­­­ści te mo­­gą po­­ja­­wić się na ró­ż­nych eta­­pach roz­­wo­­ju dzie­c­ka i do­­ty­­czą ró­ż­nych ob­sza­­rów je­­go fun­k­cjo­­no­­wa­­nia.