Terapeuta SI

Obecnie nie prowadzimy zajęć w zakresie SI

23.03.2020 (poniedziałek)

Mam dla Was bardzo ciekawą propozycję zadań i ćwiczeń dla starszych dzieciaków. Można ćwiczyć z młodszymi zmieniając nieco cele i formę tych zadań. Ćwiczenia pochodzą ze strony Inicjatywa Centrum Terapii i Diagnozy Puławy - do której obserwowania również zachęcam.

https://www.facebook.com/inicjatywa.pulawy/videos/491027251776651/
https://www.facebook.com/inicjatywa.pulawy/videos/137437591022127/?t=35

Maluchy mogą ćwiczyć rączkę wbijając patyczki w dowolny sposób, a starszaki mogą bawić się z rodzicem lub rodzeństwem ćwicząc odwzorowywanie lub odbicie lustrzane.

Pozdrawiam

Pani Kasia

21.03.2020 (sobota)

Dziś niezwykły dzień!!
Swoje święto mają dziś niezwykli ludzie!
21 marca - Światowy Dzień Osób z zespołem Downa

Poniższy film to część ogólnopolskiej akcji edukacyjnej #ZespolKolorowychSkarpetek, mającej na celu uświadomienie Polakom, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne.

Zakładajcie kolorowe skarpetki nie do pary i róbcie zdjęcia - Okażcie solidarność z osobami z zespołem Downa

https://www.youtube.com/watch?v=jJEzFqWkXNo&feature=share&fbclid=IwAR0-_lo8DKIsFj47qH6jnb2pXno-TjDk_hJT1w33cpSFV6BcD3fZfy3mlWE

20.03.2020 (piątek)

Drodzy Rodzice, wszyscy zostaliśmy z dnia na dzień zaskoczeni przez ogłoszoną pandemie. Przez ostatnie dni musieliśmy przeorganizować swoje życie i dostosować je do nowych warunków.
9 marca odbyłam ostatnie terapie w przedszkolu a, 11 marca widziałam się ostatni raz z moimi gabinetowymi dzieciakami i ich rodzicami. Postanowiłam, że na profilu Pracowni Neuronek będą pojawiać się pomysły na zabawy i artykuły, do których lektury będę Was namawiać. Dlatego zachęcam do obserwowania. 

Jako rodzice będziecie zobligowani do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu Waszych dzieci. Nie ważne, czy to przedszkole, czy szkoła. To niełatwe zadanie, zarówno dla Was jak i Waszych dzieci.
Pamiętajcie, żeby być dla swoich dzieciaków przede wszystkim wsparciem. Wykorzystajcie ten czas na skupienie się na sobie i swoich najbliższych.
 
 
❣️ Dajcie sobie i dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Dbajcie o spokój w domu. Czasami wyłączcie telewizor i kontrolujcie rozmowy na temat koronawirusa - wasze dzieci to słyszą. Odczuwają strach i nie czują się bezpiecznie. Rozmawiajcie, bądźcie blisko siebie, róbcie razem obiad, sprzątajcie, oglądajcie i czytajcie bajki.
 

❣️ zapewnijcie rytm dnia w waszym domu. Jest to niezmiernie ważne dla dzieci. Zwłaszcza dla tych z wszelkimi zaburzeniami. Nie ma szkoły i przedszkola. Dzieciaki straciły rytm, który te placówki im zapewniały.

❣️ wykorzystacie ten czas na naukę samodzielności. Nie musicie się śpieszyć. Nie trzeba szybko wychodzić z domu i jechać do przedszkola. Nie musisz już robić wszystkiego za dziecko, bo ono doskonale da sobie rade. Będzie z siebie zadowolone i wreszcie ktoś go pochwali 

Dopiero później wejdź na stronę przedszkola lub dziennik i zerknij co na dziś proponują nauczyciele.

Pozdrawiam Was ciepło. Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie 
Jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie się czymś podzielić piszczcie 

Pani Kasia

 
 
 
 
 
 
 Me­­to­­da In­te­­gra­­cji Se­n­so­­ry­cz­nej jest je­d­ną z naj­no­w­szych ko­m­ple­k­so­­wych me­­tod te­­ra­­peu­­tycz­nych w Po­l­sce. Sto­­so­­wa­­na jest w te­­ra­­pii dzie­­ci z opó­ź­nie­­niem roz­­wo­­ju psy­­cho­­ru­­cho­­we­­go, tru­d­no­­­ścia­­mi w na­­u­ce, czy ca­­ło­­­ścio­­wy­­mi za­­bu­­rze­­nia­­mi roz­­wo­­jo­­wy­­mi (au­­tyzm, Ze­­spół Aspe­r­ge­­ra).

In­te­­gra­­cja se­n­so­­ry­cz­na to zdo­l­ność dzie­c­ka do od­czu­­wa­­nia, ro­­zu­­mie­­nia i or­ga­­ni­­zo­­wa­­nia in­­fo­r­ma­­cji do­­sta­r­cza­­nych przez zmy­­sły z oto­­cze­­nia oraz z wła­­sne­­go or­ga­­ni­­zmu. In­­te­­gra­­cja se­n­so­­ry­cz­na po­­zwa­­la se­­gre­­go­­wać, po­­rzą­d­ko­­wać i skła­­dać ra­­zem po­­je­­dy­n­cze bo­dź­ce w pe­ł­ne fun­k­cje mó­­zgu. Gdy fun­k­cje te są zró­w­no­­wa­­żo­­ne, mo­­to­­ry­­ka cia­­ła ła­­two do­­sto­­so­­wu­­je się do oto­­cze­­nia, umysł ła­­two przy­­swa­­ja in­­fo­r­ma­­cje, a „do­­bre” za­­cho­­wa­­nie po­­ja­­wia się w spo­­sób na­­tu­­ra­l­ny.

In­te­­gra­­cja se­n­so­­ry­cz­na wpły­­wa ta­k­że na roz­­wój dzie­c­ka, zdo­l­no­­­ści do na­­u­ki i sa­­mo­­o­ce­­nę. Te­ra­peu­ta In­te­gra­cji Sen­so­rycz­nej pod­czas za­jęć stwa­rza dziec­ku wa­run­ki oraz pro­wa­dzi je pod­czas te­ra­pii tak, aby do­szło do in­­te­­gra­­cji zmy­­słów oraz utwo­­rze­­nia wła­­­ści­­wej re­­a­k­cji ukła­­du ne­r­wo­­we­­go na bodź­ce. Za­­bu­­rze­­nia in­­te­­gra­­cji se­n­so­­ry­cz­nej ob­ja­­wia­­ją się tru­d­no­­­ścia­­mi w od­bie­­ra­­niu, ana­­li­­zie i in­­te­r­pre­­ta­­cji bo­dź­ców do­­cie­­ra­­ją­­cych do czło­­wie­­ka. Tru­d­no­­­ści te mo­­gą po­­ja­­wić się na ró­ż­nych eta­­pach roz­­wo­­ju dzie­c­ka i do­­ty­­czą ró­ż­nych ob­sza­­rów je­­go fun­k­cjo­­no­­wa­­nia.