Uwaga!!

W związku z przypadkiem wykrycia wszawicy w naszym przedszkolu, proszę Rodziców wszystkich dzieci w poszczególnych grupach wiekowych o sprawdzenie czystości głów swoich pociech. W przypadku stwierdzenia, że dziecko jest zarażone insektami ( gnidy, wszy) proszę o przeprowadzenie kilkukrotnej kuracji mającej na celu wyeliminowanie pasożytów.

Z poważaniem Bożena Mysłajek Dyrektor Przedszkola w Kobiernicach.

Teatrzyk

W dniu 20 października br. dzieci będą uczestniczyły

w spektaklu teatralnym

pt. „Przygody Ptysia w Cukrowej Krainie”.

Młodsze grupy – 12:30

Starsze grupy – 13:15.

Spotkanie z Policjantem

Informujemy Rodziców, że 

w dniu 1 października (tj. piątek) o godz. 9:00

w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie poszczególnych grup z policjantami.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane pies i pojazdy policyjne.

Prosimy, aby w tym dniu Rodzice przyprowadzili swoje pociechy

najpóźniej do godz. 8:00.   

Wizyta w Centrum Językowo – Edukacyjnym „FACE 2 FACE”

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Kobiernicach serdecznie dziękuje FACE 2 FACE Centrum Językowo – Edukacyjne za świetnie przygotowane i prowadzone /z naszymi przedszkolakami/ zajęcia języka angielskiego oraz robotyki. Zajęcia te sprawiły naszym wychowankom z grup wiekowych – Biedronki, Jagódki, Motylki i Pszczółki – wiele radości i były atrakcyjną rozrywką w ramach pobytu dzieci w przedszkolu. Uważamy, że pobyt w FACE 2 FACE na długo pozostanie w pamięci naszych przedszkolaków.

Konsultacje logopedyczne

Diagnozy logopedyczne dzieci 6–letnich oraz 5-letnich w dniu dzisiejszym, tj. piątek zostały rozdane do indywidualnych półek dziecięcych znajdujących się w szatni.

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej do udziału w obowiązkowych konsultacjach, a także Rodziców mających potrzebę rozmowy z logopedą, na spotkanie które odbędzie się:

  30 września br. (czwartek)
od godz. 7.30 do 10.00

oraz
1 października br. (piątek)

7.30 do 10.00

W czasie spotkania zostaną omówione trudności dziecka oraz program terapii.
Proszę o wpisanie się na listę, która znajduje się na stoliku w korytarzu przedszkola.

Logopeda : Maria Mydlarz

WAŻNE

Drodzy Rodzice!

W związku z nasileniem się infekcji wirusowych  (katary, kaszle, bóle głowy, wirusy żołądkowo-jelitowe), proszę o bezwzględne pozostawienie chorych dzieci w domu – w trosce o zdrowie pozostałych przedszkolaków i personelu Przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola w Kobiernicach
Bożena Mysłajek

PODSTAWOWE WYTYCZNE

PODSTAWOWE WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

DLA RODZICÓW OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 R.

 Szczegółowe wytyczne zawiera „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19

 • w roku szkolnym 2021/2022” opracowana zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi   Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  19 listopada 2020r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz 2020 r. poz. 322,374,567i 13370).
 1. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci  i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji  w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki  i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 7. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  z przedszkola.
 9. Rodzic podaje numer telefonu pod którym będzie można się  z nim skontaktować.

Rodzicu!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu  w placówce, przekaż wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób  zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
Fotograf

23 września br./czwartek/o  godz. 9:00 w naszym przedszkolu będzie fotograf, który będzie wykonywał zdjęcia Przedszkolaków do
 „kalendarzy” na rok  2022

–  cena 40,00 zł. ( zakup dobrowolny).

W przypadku, gdy Rodzice nie życzą sobie robienia zdjęć swojemu dziecku/swoim dzieciom uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie o swojej decyzji wychowawców grupy.

Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka i Starszaka

 Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka i Starszaka            
jest zaplanowana

na dzień 17 września br.  ( piątek)  – grupy:

Misie i Krasnoludki

oraz na dzień 20 września br.  ( poniedziałek)  – grupy:

Biedronki, Motylki i Pszczółki.

W związku  z wytycznymi GIS   powyższe wydarzenia będą miały charakter wewnętrzny ─ bez udziału Rodziców.

Nauczyciele w/w grup przygotują dla Państwa relacje online  z  powyższych uroczystości.

Atrakcje dla dzieci

Dyrektor Publicznego Przedszkola informuje, że :

 • W dniu 16 września br.( czwartek)  po śniadaniu ─ o godz. 9:30 ─ grupa „Biedronek” uda się do Szkoły Językowej w Kętach na zajęcia języka angielskiego i robotyki – powrót do przedszkola  ok. godz. 11:30.
 • W tym samym dniu  po obiedzie  ─  o godz. 12:30 pojadą do w/w Szkoły dzieci z grupy „Jagódki” ─ powrót do przedszkola ok. godz. 14:00.
 • W dniu 21 września br. ( wtorek) w to samo miejsce  ─   w godzinach dopołudniowych uda się grupa „Motylki”, a następnie po obiedzie pojadą dzieci z grupy „Pszczółki” ─ wyjazd i powrót ─ jak powyżej.

Natomiast w dniu 22 września br. ( środa) wszystkie dzieci wezmą udział w spektaklu teatralnym

„Wielka wyprawa do Bajkolandii”.

I tura – grupy: Misie, Krasnoludki i Biedronki – początek przedstawienia  godz. 12:30;

II tura – grupy: Motylki, Jagódki i Pszczółki  –  początek przedstawienia  godz. 13:15.