PPP

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZN W NASZYM PRZEDSZKOLU

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach(Dz.U. z 2017 r. poz. 1591),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym: (Dz.U. z 2017 poz. 1578).

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankowi przedszkola polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w  szczególności:

 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z chorób  przewlekłych,
 • z w sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  Cel zespołu:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • określanie potencjalnych możliwości psychofizycznych dziecka;
 • określanie uzdolnień dzieci, ich mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci;
 • określanie sposobów zaspokajania potrzeb dzieci;
 • opracowywanie oraz ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych dla dzieci
  (w tym IPET);
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych;
 • inicjowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • dokonywanie okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia dziecku;
 • określenie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem;
 • dokonywanie, nie rzadziej niż 2 razy w roku, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz efektywności udzielanej pomocy;
 • tworzenie, w miarę potrzeb, modyfikacji programu;
 • wspomaganie nauczycieli wychowania przedszkolnego w pracy z dziećmi z problemami i z dziećmi zdolnymi;
 • okresowe przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o rozwoju i postępach dzieci niepełnosprawnych;
 • czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna;
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.
  • Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest przez dyrektora przedszkola.
  • Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają nauczyciele pracujący z dzieckiem oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami wychowanków, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, placówką doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
   *
   rodziców/prawnych opiekunów wychowanka,
   *dyrektora przedszkola,
   *nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
   *poradni.

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę organizuje się w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym. Przedszkole zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki  do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym;
 • przygotowanie do samodzielności w szkole.
 1. Planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się zespół (nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem), który opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET), który określa:
 • zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
  z dzieckiem;
 • działania o charakterze rewalidacyjnym – w przypadku dzieci niepełnosprawnych;
 • formy, okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców dziecka;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności;
 1. Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu kształcenia specjalnego, w zależności od potrzeb, we współpracy w poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
 2. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, do dnia 30 września,  w którym dziecko rozpoczyna realizowanie wychowana przedszkolnego, lub w terminie 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia.
 3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, który co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
 4. Rodzice dziecka otrzymują kopię programu.
 5. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (nauczyciel wspomagający) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

Metody pracy:

 • Integracja Sensoryczna;
 • Integracja Bilateralna®;
 • Terapia Ręki;
 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne;
 • metoda P.Dennisona;
 • metoda symultaniczno-sekwencyjna J.Cieszyńskiej;
 • Sound Foundation for Babies – program edukacyjny dla dzieci z wadą słuchu;
 • MNRI®Terapia Neurotaktylna wg dr S.Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg dr S.Masgutowej.

Powyższe metody zostały opisane w zakładce WWR!