Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu

w Kobiernicach w roku szkolnym 2022/2023

(podstawa programowa realizowana jest w godz. 8:00 – 13:00)

Dzieci starsze z oddziałów: Biedronki, Motylki, Jagódki, Pszczółki

6:00 – 8:00  Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe: artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. 

Zabawy integrujące grupę. 

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej – prowadzenie  m.in. zajęć rewalidacyjnych i  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności wychowanka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Przypominanie zasad higieny osobistej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z wytycznymi GIS. 

Zestaw ćwiczeń porannych.

8:00 – 8:15  I tura  Przygotowanie do śniadania 

8:30 − 8:45  II tura

Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów.

8:15 – 8:45  I tura  Śniadanie ( BIEDRONKI,  MOTYLKI )

8:45-8:50 Dezynfekcja  I tura 

9:15-9:20 Dezynfekcja  II tura 

8:50 − 9:15  II tura ( JAGÓDKI , PSZCZÓŁKI )

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie. Organizowanie pracy dyżurnych.
Zajęcia dodatkowe – religia –  grupa dziecięca „Pszczółki”.

8:45 – 9:00  I tura  Czynności samoobsługowe w łazience

9:20 – 9:30  II tura

Doskonalenie umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych i higienicznych.

9:00 – 9:30  I tura  Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

9:30 – 10:00  II tura

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania                  20 -30 minut  ( dzieci 5-letnie), 30-35 minut ( dzieci 6-letnie).  Zajęcia dodatkowe – religia.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

9:30 – 9:45  I tura   Przerwa między zajęciami – zabawy ruchowe ( w tym relaksacyjne).                                     

                                Mycie rąk – drugie śniadanie ( deser).

10:00 – 10:15  II tura

Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Promowanie higieny  i kultury osobistej podczas spożywania posiłków, zgodnie z zasadami dobrego wychowania. Zachęcanie do degustowania mniej znanych czy lubianych smaków.

9:45 − 10:15  I tura  Drugie zajęcie 

10:15 – 10:45  II tura

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania                  20 -30 minut  ( dzieci 5-letnie), 30-35 minut ( dzieci 6-letnie).   

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Ćwiczenia gimnastyczne (2 razy w tygodniu)  

10:15 − 11:00  I tura  Pobyt na świeżym powietrzu

10:45 – 11:30  II tura

Czynności samoobsługowe przed wyjściem do ogrodu/na spacer (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).

Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy tropiące, (wycieczki

i spacery – uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych GIS) – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry i zabawy ruchowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11:00 − 11:15  I tura  Przygotowanie do obiadu

11:30 − 11:45  II tura

Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

11:15 − 11:45 I tura  Obiad 

11:45 − 12:15  II tura

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką, nożem); wyrabianie nawyku nakrywania do stołu i sprzątania po skończonym posiłku. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

11:45- 11:50 Dezynfekcja  I tura 

12:20-12:25 Dezynfekcja  II tura 

11:50 − 12:20  I tura  Czas relaksu 

12:15 − 12:45  II tura

Zabiegi higieniczne, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
i odtwarzanych z nośników CD, muzyka relaksacyjna. 

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom odpoczynek  w poczuciu bezpieczeństwa.

12:20 − 14:00  I tura  Zajęcia popołudniowe. 

12:45 − 14:15  II tura 

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej – prowadzenie  m.in. zajęć rewalidacyjnych i  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności wychowanka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

14:00 − 14:15  I tura  Przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30  II tura

Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.

14:15 −14:35  I tura  Podwieczorek

14:35 −14:55  II tura

Nabywanie przekonania o konieczności regularnego spożywania posiłków i ich znaczeniu dla zdrowia człowieka.

14:35 − 16:00  I tura  Rozchodzenie się dzieci

14:55 − 16:30  II tura

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach zainteresowań, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne  – prowadzenie  m.in. zajęć rewalidacyjnych i  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności wychowanka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych).

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela; omówienie wydarzeń dnia.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu w ogródku przedszkolnym.

 

Dzieci z oddziałów: Misie i Krasnoludki

6:00 − 8:15  Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe: artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. 

Zabawy integrujące grupę. 

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej – prowadzenie  m.in. zajęć rewalidacyjnych i  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności wychowanka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Przypominanie zasad higieny osobistej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie  z wytycznymi GIS. 

Zabawa o wielostronnym ruchu.

8:15 − 8:30  Przygotowanie do śniadania

Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów.

8:30 – 9:00  Śniadanie 

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych
i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie.

9.00-9.05  Dezynfekcja 

9:00-9:10  Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

Doskonalenie czynności samoobsługowych, higienicznych i porządkowych. 

9:10 – 9:30  Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania                  10 – 15 minut  ( dzieci 3-letnie), 15-20 minut ( dzieci 4-letnie).  Zajęcia dodatkowe – religia.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

9:30 – 10:00  Przerwa między zajęciami – zabawy ruchowe ( w tym relaksacyjne).                                     

                      Mycie rąk – drugie śniadanie ( deser).

Promowanie higieny i kultury osobistej podczas spożywania posiłków, zgodnie z zasadami dobrego wychowania. Zachęcanie do degustowania mniej znanych czy lubianych smaków.

10:00 – 10:20  

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia): czas trwania                15-20 minut ( dzieci 4-letnie) – zajęcie 2 wdrożone zostaje dla dzieci 4 – letnich w drugim półroczu.                   

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.                                                                                            

Dzieci 3-letnie w tym czasie podejmują różnorodne formy pracy(wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych  i uczestnictwa w grupie.

10:20 – 11:15  Pobyt na świeżym powietrzu

Czynności samoobsługowe przed wyjściem do ogrodu/na spacer (nauka samodzielnego ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).

Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy tropiące, (wycieczki i spacery – uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych GIS) – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry i zabawy ruchowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

11:15 – 11:30  Przygotowanie do obiadu

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do  samodzielności i dbania o zdrowie.

11:30 – 12:00  Obiad

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką, widelcem ), kulturalnego spożywania posiłków, przełamywania niechęci do nielubianych bądź nieznanych potraw.

12:00 ‒ 12:05 Dezynfekcja 

12:00 – 12:15  Przygotowanie do leżakowania

Nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12:15 – 14:15  Poobiedni relaks

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom odpoczynek (leżakowanie) w poczuciu bezpieczeństwa.

Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę bądź słuchowisk z płyty CD, muzyka relaksacyjna.

14:15 – 14:30   Przygotowanie do podwieczorku                                                                                              Doskonalenie m.in. czynności samoobsługowych i higienicznych.  

14:30 – 14:50  Podwieczorek

Nabywanie przekonania o konieczności regularnego spożywania posiłków i ich znaczeniu dla zdrowia człowieka.

14:45 – 16:00  Rozchodzenie się dzieci.

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach zainteresowań, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne  – prowadzenie  m.in. zajęć rewalidacyjnych i  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności wychowanka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych).

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela; omówienie wydarzeń dnia.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu w ogródku przedszkolnym.

Przyjęto na rok szkolny 2022/2023 Uchwałą Nr 4/2022/2023 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Kobiernicach z dnia 31 sierpnia 2022 r.