Regulamin przedszkola

Regulamin Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

Załącznik nr 1
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Załącznik nr 2
Zgoda na udział w zajęciach religii.
Załącznik nr 3
Zgoda rodziców na udział dziecka ( dzieci) w wycieczkach poza teren przedszkolny
w ramach wycieczek tematycznych.
Załącznik nr 4
Zgoda rodziców na udział dziecka ( dzieci) w wycieczkach wyjazdowych.
Załącznik nr 5
Deklaracja o uczęszczaniu dziecka do Publicznego Przedszkola w Kobiernicach.
Załącznik nr 6
Upoważnienie do uzyskiwania informacji dotyczącej dziecka.
Załącznik nr 7
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.
Załącznik nr 8
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka – zdjęcia gupowe.
Załącznik nr 9
Karta informacyjna o dziecku.
Załącznik nr 10
Zgoda na badanie przesiewowe mowy.