Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.przedszkole-kobiernice.pl

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-03.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bożena Harat adres poczty elektronicznej: sekretariat@przedszkole-kobiernice.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 (33)8108698.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej
Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2021-11-03.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej
Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

 
Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu


Dostępność na urządzeniach mobilnych
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach, ul. Żywiecka 8A, 43-356 Kobiernice tel.+ 48 (33) 8108698, e -mail: sekretariat@przedszkole-kobiernice.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach zlokalizowany jest w budynku przy ul. Żywieckiej 8A, 43-356 Kobiernice.

Do budynku prowadzi wejście główne, poprzedzone parkingiem. Budynek nie posiada windy. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (numeracja biur i pięter, tablice informacyjne).

Na parkingu przed budynkiem wydzielone i odpowiednio oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. +48 (33) 8108698. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem Przedszkola będzie siedziba Publicznego Przedszkola w Kobiernicach ul. Żywiecka 8A, 43-356 Kobiernice, który jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego
W Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:
1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na siedem dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:
1) wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, dostępny:
– w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Kobiernicach
– na stronie internetowej bip.ppkobiernice.porabka.pl – wniosek o zapewnienie tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika
2) przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:
– imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
– informację o tym co dana osoba chce załatwić w placówce przedszkola;
– przewidywany termin wizyty w placówce przedszkola;
– preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
– metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)
Zgłoszenie można przesłać:
– pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@przedszkole-kobiernice.pl
– listownie na adres Publiczne Przedszkole w Kobiernicach, ul. Żywiecka 8A 43-356 Kobiernice
– złożyć bezpośrednio w placówce Publicznego Przedszkola w Kobiernicach.
O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Publicznego Przedszkola w Kobiernicach i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe
Adres strony internetowej: przedszkole-kobiernice.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożeną Harat

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej sekretariat@przedszkole-kobiernice.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej +48 (33)8108698