PODSTAWOWE WYTYCZNE

PODSTAWOWE WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

DLA RODZICÓW OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 R.

 Szczegółowe wytyczne zawiera „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19

 • w roku szkolnym 2021/2022” opracowana zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi   Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  19 listopada 2020r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz 2020 r. poz. 322,374,567i 13370).
 1. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci  i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji  w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki  i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 7. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  z przedszkola.
 9. Rodzic podaje numer telefonu pod którym będzie można się  z nim skontaktować.

Rodzicu!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu  w placówce, przekaż wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób  zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.