PŁATNOŚCI

W związku z nową interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej o konieczności naliczania odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

oraz płatności za czynności opiekuńczo-wychowawcze od 1 września br. za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.

Termin płatności DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

Przypominamy termin płatności do 15 każdego miesiąca