Informacja dla rodziców

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje Rodziców,

że na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 561)

w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r.

do przedszkola mogą uczęszczać na wniosek:

1) rodziców dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzice spełniający warunki powyższego rozporządzenia, proszeni są o pobranie zaświadczenia z miejsca pracy potwierdzającego Państwa zatrudnienie.

Dla dzieci tych Rodziców, w miarę potrzeb zostaną uruchomione kolejne oddziały dziecięce w naszym przedszkolu.

Prosimy telefonicznie informować sekretariat Przedszkola, że jesteście Państwo zainteresowani posłaniem dziecka do placówki w tym okresie.

Dzieci pozostające w domu będą mogły korzystać z nauczania zdalnego organizowanego przez swoich wychowawców na platormie Edu-Przedszkole.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Przedszkola pod numerem tel. 33 81 08 698.

Bożena Mysłajek
Dyrektor Publicznego Przedszkolaw Kobiernicach