Category Archives: Wszystkie grupy

WAŻNE

NIEOBECNOŚCI DZIECKA

 W PRZEDSZKOLU NALEŻY ZGŁASZAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE

W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE

(NR TEL. 338108698)

Mamo, tato, idę do przedszkola!!!

Mamusiu, tatusiu  wstajemy!!!

„Załóż mi proszę wygodne dresy i kapcie, których nie będę musiał wciskać siłą.

Zostaw w szatni coś na przebranie – wiesz, czasem łyżka tańczy w zupie, czasem żal mi zostawić w sali zabawki i… toaleta tak daleko wydaje się wtedy.

Mamuś, wiem, że moje pójście do przedszkola przeżywasz bardziej niż ja. Jestem twoim skarbem, kruszynką, maluszkiem, żabką, księżniczką, misiaczkiem… wiem mamciu! Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że nam obojgu będzie trudno się rozstać. Ale tylko na początku, kilka dni. No może kilka, kilka.

I wiesz co, mamciu? Może przyjść mi do głowy (najczęściej w szatni) kurczowe trzymanie się twojej nogi, trzymanie twoich rąk, błaganie, żebyś mnie nie zostawiała, nie porzucała, nie odchodziła beze mnie!

Mamciu bądź silną kobietą – twoja siła ducha pomoże mi oswoić się z nową sytuacją. Dokonałaś dobrego wyboru! Nie ma nic piękniejszego niż szansa mojego rozwoju wśród rówieśników.

Zobaczycie, jeszcze zaskoczę Was cię wierszykiem wypowiedzianym z pamięci, piosenką zaśpiewaną dla Was, rysunkiem o naszej miłości… samodzielnie ubranymi spodenkami a może nawet uświadomię sobie, że sprzątanie po zabawie, to nie taki diabeł jak go malują.

Dzięki Wam, mogę nauczyć się tego wszystkiego w przedszkolu. Tylko musicie wierzyć we mnie – będzie dobrze! Mamo, tylko bądź dzielna. Nie płacz za mną w pracy i po drodze do niej – nie robisz mi krzywdy. 

Nie żegnaj się ze mną zbyć długo, przed wejściem do sali ukochaj mnie najmocniej, najmocniej, najmocniej, na ucho szepnij, że kochasz, że wrócisz  i idź odważnie. Nie zastanawiaj się czy dobrze zrobiłaś oddając mnie do przedszkola – ty mnie nie oddajesz, ty mnie rozwijasz. Nie przerażaj się moim płaczem podczas pierwszych dni – w ten sposób chcę ci powiedzieć, że będę tęsknił, że cię kocham… a ty mamciu, swoją mądrością, rozsądkiem i konsekwencją naucz mnie proszę czekać na ciebie ze spokojem w moim małym serduszku, a obiecuję, że za jakiś czas sam będę ciągnął cię za rękę do moich przyjaciół… wszyscy potrzebujemy czasu na odwagę.

Powodzenia!!!”

Wytyczne dla Rodziców

Podstawowe wytyczne dla Rodziców obowiązujące

od 1 września 2020 r.

 Szczegółowe wytyczne zawiera „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021” opracowana zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 25 sierpnia 200 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

  1. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
  3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5
  4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
  6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
  7. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
  8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
  9. Rodzic podaje numer telefonu pod którym będzie można się z nim skontaktować.

Rodzicu!

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.

Przyprowadź dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać
w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób  zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

WAŻNE

Informacja dla Rodziców!

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że placówka przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego  2020/2021. Czeka jeszcze na wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w celu uszczegółowienia zasad funkcjonowania przedszkola od 1 września br.

Upominki

Drodzy Rodzice naszych Przedszkolaków!!!

Serdecznie zapraszamy Was do naszej placówki  w dniu 26 czerwca br. ( piątek)                           

w godzinach od 8:00 do 15:00,  po odbiór upominków dla dzieci 

z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Prosimy o  przestrzeganie obowiązujących restrykcji sanitarnych

Ogłoszenie

Dnia 12 czerwca br.

Publiczne Przedszkole w Kobiernicach

będzie nieczynne.

Przedszkole będzie pełnić tylko dyżur administracyjny w godzinach od 9.00 – 12.00.

Dyżur wakacyjny – WAŻNE

Dyrektor Publicznego Przedszkola Kobiernicach informuje Rodziców, którzy podczas rozmowy telefonicznej bądź przez wiadomość e-mail zadeklarowali chęć posłania swojego dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny, o konieczności złożenia w przedszkolu 

„Karty zgłoszenia chęci skorzystania z  dyżuru wakacyjnego w trakcie trwania  COVID 19”  w dniach od 15 czerwca do 17 czerwca w godz. 700 – 1530( załączniki nr 1 i nr 3 do  Regulaminu Dyżuru Wakacyjnego Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

           Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z powyższym Regulaminem, który będzie obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego oraz z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny zostanie podana 23 czerwca 2020 r. Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku pojawienia się aktualizacji wytycznych MEN, GIS i MZ lista ta może ulec zmianie.

          W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc po dniu 1 lipca 2020 r. dyrektor na bieżąco będzie podejmował  decyzję o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w powyższym  Regulaminie.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem:

Zarządzenie nr PPK.021.16.2020

Regulamin dyżuru wakacyjnego –  załączniki do pobrania

Dyżur wakacyjny

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje, że dyżur wakacyjny planowany jest na okres od 1 do 31 lipca br.

          Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą wyłącznie dzieci z macierzystego przedszkola. W tym roku w związku z reżimem sanitarnym nie ma możliwości zapisania dziecka na dyżur wakacyjny do innej placówki.

          Ilość dzieci na dyżurze uzależniona będzie  od aktualnych wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego (obecnie są to 4 m2 na osobę ).

          Prosimy Rodziców, aby deklaracje te były wiążące, gdyż nie może być tak, aby dziecko nie zapisane przyszło do przedszkola. Jednocześnie prosimy o dokładne rozważenie decyzji o posłaniu dziecka na dyżur ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, tak aby mogły skorzystać z tej formy  opieki rodziny najbardziej tego potrzebujące. W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc dyrektor na bieżąco będzie podejmował decyzje o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami.

         Wstępną deklarację telefoniczną bądź przez wiadomość e-mail na platformie „Edu-Przedszkole” , która nie jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca  w przedszkolu, należy złożyć do 5 czerwca 2020 r. 

         Informacja  ta dotyczy Rodziców, którzy oboje w tym czasie pracują zawodowo bądź chcą wrócić do pracy i nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

         Wiadomość o terminie rekrutacji wraz z regulaminem dyżuru wakacyjnego i wytycznymi GIS będzie podana w kolejnym ogłoszeniu.

         Dyżur wakacyjny organizowany będzie jeżeli zgłoszonych zostanie min. 5 dzieci. 

                                                                                      Dyrektor

                                                                                      Publicznego Przedszkola w Kobiernicach                                                   Bożena Mysłajek

 

Dzień Dziecka

Prosimy Rodziców o odbiór z przedszkola prezentów dla Swoich pociech.

Rada Rodziców
przy Publicznym Przedszkolu
w Kobiernicach

WAŻNE

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach informuje Rodziców,
którzy podczas rozmowy telefonicznej zadeklarowali chęć posłania swojego dziecka/dzieci
do przedszkola od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek),
o konieczności złożenia oświadczenia w dniu 21 maja br. w godz. 7.00 – 16.00
( załącznik nr 1 i nr 3 „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji
i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w okresie występowania
zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19”.
Proszę, aby te deklaracje były wiążące, gdyż nie może być tak, aby dziecko nie zapisane
przyszło do przedszkola. W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc po dniu 25 maja 2020r.
dyrektor na bieżąco będzie podejmował decyzje o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi
kryteriami zawartymi w procedurze.
Rodzice przed złożeniem oświadczenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się
z powyższą procedurą, która będzie obowiązywać w okresie funkcjonowania placówki
w reżimie sanitarnym.

Procedura wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem

„Procedury zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Kobiernicach w okresie występowania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19”.

Załączniki do wydruku:

Załączniki nr 1

Załącznik nr 3

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kobiernicach
Bożena Mysłajek